«Ιδού, γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί.»...ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ !!!!!

Πρέσβευε,  Δέσποινα,   υπέρ  ημών των αχρείων
δούλων Σου!
 Σμίξε τα δύο χέρια Σου, μπρος στ'  Άγιο παιδί Σου,
 και παρακαλεί, Δέσποινα, ακόμη και για μένα.
Ας ψιθυρίσει έλεος η σπλαχνική φωνή Σου,
κι ας δεηθούν τα χείλη Σου για σπλάχνα πονεμένα.
Εσένα, Παναγία μου, Εσένα έχω μόνο,
εις την ελπίδα, στ' όνειρο, εις την χαρά, τον πόνο.
 Άλλοι σε κράζουν έλεος, ελπίδα ο θλιμμένος,
Βασίλισσα της Εκκλησιάς σε κράζει η καμπάνα,
ελεημοσύνη ο πτωχός, νερό ο διψασμένος,
μα η καρδιά μου Δέσποινα, αυτή σε κράζει Μάνα!

Στην Παντάνασσα σε καιρό πειρασμών

Παντάνασσα, πανύμνητε, Παρθενομήτορ Κόρη,
εμών ρημάτων άκουσον και πρόσχες μοι τοις λόγοις.
Ίδε δακρύων σταλαγμούς, ίδε ψυχής την λύπην,
 ίδε και μη παρίδης με, Δέσποινα Θεοτόκε.
Ου φέρω τας επιβουλάς σατάν του βροτοκτόνου,
ου φέρω την επίθεσιν, ου φέρω την κακίαν.
Ου στέγω τούτου μηχανάς, ενέδρας, λόγους, δόλους,
ουχ υπομένειν δύναμαι την πλάνην και απάτην.
Βιάζει και πειράζει με νυκτός και καθ' ημέραν
συντρίβει και θηρεύει με, πράξεσιν αθεμίτοις.
Εις αμαρτίας βάραθρα έλκει και συνωθεί με·
ψυχής τας κόρας έσβεσεν, ημαύρωσε τον νουν μου.
Το σώμα κατερρύπωσεν, εσπίλωσε το πνεύμα·
εξέδυσέμε την λαμπράν στολήν της σωφροσύνης.
Αφήρπασεν, εσύλησε τον πλούτον της ψυχής μου,
τα δώρα και χαρίσματα τ' από Θεού δοθέντα.
Πένητα με κατέστησε πάντων καλών ων είχον
λοιπόν, Αγνή πανάχραντε, Χριστιανών η δόξα.
Των θλιβομένων χαρμονή, λιμήν χειμαζόμενων
και σκέπη και κραταίωμα των καταπονούμενων.
Ή τον Χριστόν μου τέξασα του κόσμου τον Δεσπότην
και γαλακτοτροφήσασα τον τρέφοντα την κτίσιν.
Ελέησον, οικτείρησον τον σον αχρείον δούλον
και τον εχθρόν τον πονηρόν, τον ψυχοφθόρον λύκον,
κατάβαλε, Πανύμνητε, ελπίς απηλπισμένων
και δός μοι την συγχώρησιν των πρώην μου πταισμάτων,
και την άντίληψιν την σην νυν τε και μέχρι τέλους·
Θεογεννήτορ, έχειν με, μηδόλως χωρισθήναι.
Επί τω τέλει φάνηθι μεσίτις και προστάτις ·
εξαιρουμένη με δεινών κ' αισχύνης αιωνίου.
 Έν λύπαις γαρ παράκλησιν έχω σε, Θεομητορ,
προστάτιν εν τοις πειρασμοίς, ρύστιν εν τοις κινδύνοις.
Νυν τας ελπίδας επί σοι τίθημι, Θεοτόκε·
σε κέκτημαι και βοηθόν κατά των εναντίων.
 Εν θλίψεσι παραψυχήν, εν νόσοις θεραπείαν
καθ' όλον παραμύθιον δια παντός του βίου.
Και δός φωναίς ψαλμωδικαίς ευχαριστείν σοι, Κόρη·
Και μεγαλύνειν δια σου τον πλάστην και Θεόν μου.
Πάντοτε, νυν τε και αεί κ'  εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.

(Από το Συνταγμάτιον ευχών ίερ. Ματθ. Τζιγάλα του Κυπρίου, Προσευχητάριο Σιμωνώφ)Μεγαλυνάρια...
Γοργοϋπηκόου τήν θαυμαστήν καί σεπτήν Εἰκόνα, προσκυνήσωμεν ἀδελφοί, θαύματα τελοῦσαν καί βρύουσαν ἰάσεις καί ταύτην μετά πόθου κατασπασώμεθα.

Ἔχοντες Εἰκόνα Σου τήν σεπτήν, Ἀνύμφευτε Κόρη, ὡς προπύργιον ὀχυρόν, προσφεύγομεν ταύτῃ καιρῶ τῶν τῶν κινδύνων καί ἐπηρείας πάσης ἀπολυτρούμεθα.

Νῦν καιρός ἀνάγκης ἦλθεν ἡμῖν, νῦν παρέστη χρεία βοηθείας, Κόρη, τῆς Σῆς, λύτρωσαι οὖν πάσης ἀνάγκης καί κινδύνου καί χεῖρα βοηθείας τάχιστα ὄρεξον.

Ἔχει μέν, Παρθένε, ὁ οὐρανός, σῶμα καί ψυχήν Σου, ἐξαστράπτοντα φαεινῶς, ἔχει δέ μορφήν Σου Μονή Δοχειαρίου, τήν ἐπικαλουμένην Γοργοϋπήκοον.

Ἆρόν Σου τά ὄμματα, Μαριάμ, καί ἴδε εὐσπλάχνως τούς Εἰκόνι Σου τῆ σεπτῆ παρεστῶτας, Κόρη, καί Σέ παρακαλοῦντας καί πλήρωσον αἰτήσεις τούτων, Πανύμνητε.

Ἴδοιμι, Παρθένε, ψυχορραγῶν, ἐν καιρῶ θανάτου, τήν Εἰκόνα Σου τήν σεπτήν, παραμυθουμένην καί ἱλαρῶς καί ὄψεις τῶν δαιμόνων ἀποδιώκουσαν.«Ιδού, γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί.»

 Άβυσσος ευσπλαχνίας, Άγαμος, Αγάπη, Αγία Σιών, Αγία αγίων μεγαλύτερη, Αγία Ζώνη, Αγία Σκέπη, Αγιοτέραν, Αγνή, Αγνείας ηώς, Αγλάισμα μητέρων,  Αδαμιαία, Αδιάβατος θάλασσα, Αδιόδωτος Πύλη, Αειμακάριστος, Αειπάρθενος, Αέναος Κρήνη, Αινετή, Αιτία αγαθών, Αληθινή, Ακάθιστος ύμνος, Ακαταίσχυντος, Ακήρατος, Ακήρατη φυτοφόρος, Ακοίμητος, Ακοή, Ακρωτήρι καλής ελπίδας, Ακτίς νοητού ηλίου, Άμεμπτος, Αμετάθετος Ελπίς, Άμπελος, Άλας αρετών, Αλόχευτη λοχεία, Αμπέλι θεογεώργητο, Αμνάς, Αμόλυντος, Άμωμος,  Ανακεφαλαίωση Χαρίτων, Άνασσα, αναιρέτις αράς, Ανήροτος χώρα, Άνθος αμάραντον, Άνθος αφθαρσίας, Άνθος Χριστόν βλαστήσασα, Ανοικτήριον Παραδείσου,  Άξιον Εστί, Αξιομακάριστος, Απείρανδρος, Απειρόγαμος, Απειρόκακη, Απίστων αμφίβολον άκουσμα, Απόρθητο τείχος Βασιλείας, Αρετής εικόνα, Άρνηση κάθε κακίας, Άρρητος σοφία, Άρουρα ευφορίας οικτιρμών, Άρτος ζωής, Αρχαία, Αρχιστράτηγος, Αρχηγός σωτηρίας, Ασίγαστο στόμα, Άσμα ασμάτων, Άσμα αγγέλων, Άσμα τρισεράσμιο, Ασπασμός άνωθεν, Άσπιλος, Άσπορος Βλάστησις, Αστέρα, Άστρον άδυτον, Ασύγκριτος, Αυγή, Αυλήν, Άφλεκτος Βάτος, Άφθορος, Αχείμαστος όρμος,  Άχραντος.
Βαθεία, Βακτηρία,
Βασιλεία, Βασίλισσα, Βασιλομήτωρ, Βάτος, Βελτίστη, Βίβλος θεού, Βιωφελής, Βλύσασα ύδωρ ζωής, Βοηθεία, Βοηθός, Βολίς αδύτου φέγγους, Βουλή,  Βραβείο.
Γαλήνιος, Γαληνοτάτη, Γεννημένη θεώ, Γέννημα ευγενές, Γέρας σωτηρίας, Γέφυρα, Γη της επαγγελίας, Γη των πράων,  Γηθόσυνος, Γλυκυδερκής, Γλυκύθυμος, Γλυκυτάτη, Γρήγορος, Γυναίκα αναμάρτητη.
Δαβιτική, Δαιμονοκαθαιρέτις, Δακρυρροούσα, Δάμαλιν, Δακρυοαναιρέτις, Δεδοξασμένη, Δείλι αμαρτίας, Δένδρο αγλαόκαρπον, Δεομένη, Δέσποινα, Δημοχαρής, Διάδημα, Διάκονος μεγίστου μυστηρίου, Διασώζουσα, Δικαιωτάτη, Δότειρα ελευθερίας,  Δοχείον σοφίας θεού, Δοχείον χαράς.
Είσοδος, Εκλεγμένη, Εκλεκτή, Ελεήμων, Έλευση, Ελπίδα, Έμψυχος ναός, Έμψυχον τράπεζαν, Ενδιαίτημα, Ενδοξότερα, Ένθεος, Ένθεον ταμείον, Ενούσα προς ουρανόν, Έξοχη, Επέραστος,  Επιθυμία ψυχών, Επίκουρος, Επίσκεψη, Επουράνιος πύλη, Ερασμιωτάτη, Έρεισμα πίστεως, Ευγενής, Ευδοκία θνητών, Ευθαλής και ευώδης λειμών, Ευλογημένη, Ευλογητή, Εύπαις, Εύσπλαχνη, Ευσχήμων, Εύψυχος βίβλος Χριστού, Εύχος όλων των μακάρων.
Ζεφύριος αύρα, Ζείδωρος πηγή, Ζητητή πάσι, Ζωάρκεια, Ζωαρχική, Ζωήρρυτος, Ζωηφόρος,  Ζωοδότις, Ζωή, Ζωοπάροχος τράπεζα, Ζωοποιός, Ζωοπόρος, Ζώσα και άφθονος πηγή.
Ηγουμένη, Ηδεία, Ηδύπνους, Ηίκοσμος, Ηπία,  Ηλιόκαλλος, Ηλιόμορφος,  Ηλιοτόκος, Ηλιοστάλακτος Θρόνος, Ήμερος, Ημίθεος.
Θεραπεία, Θεία δύναμις, Θεογεννήτωρ, Θεογνωσία, Θεοδόξαστη, Θεοδρόμος αστήρ, Θεοειδής, Θεοκυήτωρ, Θεόληπτος, Θεομακάριστη, Θεομήτωρ,  Θεόνυμφος,  Θεόπαιδα, Θεού  αγίασμα, Θεού δοχείον, Θεουργός, Θεόφρων, Θεοστρεφής, Θεοτόκος, Θεουργία, Θεοχαρίτωτον, Θεσπεσία, Θησαυρός, Θυμίαμα, Θυμιατήριον, Θύραν, Θύρα ελέους,  Θόμβος σκοτίων, Θρόνος.
Ιατήρ ανθρώπων, Ιατρός, Ιερομύστις, Ιερά, Ικετηρία, Ικερόεσσα, Ιλασμός ψυχής, Ιλαστήριον, Ιλεως,Ίαμα, Ισραηλίτις, Ισχυρά.
Καθέδρα Βασιλέως, Καθαίρεσις θανάτου, Καλή, Καλλίνικος, Καρπός δικαιων, Κατάκαρπος ελαία, Καταφύγιον, Κατευοδότρα, Καύχημα αποστολικό, Κεχαρισμένη θεώ, Κεχαριτωμένη, Κηδεμών, Κήπος, Κιβωτός αγία, Κιβωτός αρετών, Κλεις βασιλείας, Κλέος, Κλήση, Κλίμαξ, Κλίνη Κρατίστη, Κράτος, Κρήνη αείρρους, Κρίνον, Κρουνός χαρί­των,  Κολυμβήθρα ζωής, Κόρη, Κόρη γαλουχός, Κορυφή, Κοσμοπόθητος, Κυρά, Κυρία, Κυρία των Αγγέλων, Κυρία των Δακρύων, Κυρία πάγχρυση,  Κυριοτόκος, Κυήσασα ποιητήν, Κυοφορία χαράς.
Λαβίς,  Λαοδηγήτρια, Λαμπάδιον θεού, Λαμπάς, Λαμπηδών, Λαμπραυγεστάτη, Λαμπρή, Λαμπροτάτη,  Λαμπρότητα, Λαμπτήρ, Λαοχαρής, Λιμήν ψυχών, Λυπητερή, Λυσιτελής, Λύση κατάρας, Λύτρωση, Λυχνία σεπτή, Λώϊον.
Μακαρία, Μάνα, Μάννα, Μαρία, Μαριάμ, Μεγαλόχαρη, Μεγαλείο, Μεγίστη, Μελίρρυτη, Μελωδία, Μεσίτρια, Μήλον εύοσμον, Μητέρα, Μήτηρ αειζωίας, Μήτηρ  της Ζωής, Μήτηρ Θεού, Μήτηρ των Πιστών, Μήτηρ σοφίας, Μήτηρ Χριστού, Μητρόθεος, Μητροπάρθενος, Μονή αγία, Μόνη τεκούσα θεόν, Μονογενής, Μυρίπνοος,  Μυριώνυμος, Μύρον,   Μυστήριον, Μύστις θεϊκής βουλής.
Ναός, Ναυς καταδυομένη, Νεάνις αγνή, Νεολαία, Νεουργός,  Νεοφανείσα, Νεφέλη φωτός, Νήδυμος, Νηοχαρής, Νοερά, Νους αστράπτων, Νύμφη ανύμφευτος, Νυμφόστολος.
Ξανθή, Ξεναγός, Ξένη κιβωτός, Ξένιος, Ξενοβλήτης,  Ξενώνας, Ξοανοκαταλύτις, Ξυλλήπτωρ, Ξυλοκέρισσα, Ξύλον ζωής, Ξυνήγορος.
Οδός ζωής, Οικειωτάτη, Οίκημα πανάγιον, Οικτίρμων, Όλβιος, Ολβιοδότης, Ολκάδα, Όμμα ανύσταχτον, Ομόθεος, Οξεία αντίληψις, Όρθρος φαεινός, Όρμαχος, Όρος, Ορφανών βοηθός, Οσία, Οσμή ευωδίας, Ουρανία, Ουρανός, Όχημα πανάγιον, Οχυρό, Οχύρωμα.
Παγκόσμια χαρά, Παμφιλτάτη, Πάναγνος, Πανάμωμος, Πανάχραντη, Πανσέβαστη, Πάνσεμνη, Πάνσεπτη, Πάνσοφος, Παντευλόγητος, Παντευλογημένη, Παντοβλέπουσα, Παντοία, Παντοκρατόρισσα, Πανύμνητη, Πανυπέραγνη, Πανυπερεύσπλαχνη, Παρθένος, Παρθενίας κειμήλιον, Παρηγορίτισσα, Παυσολύπη, Πηγή ελέους, Παναγιότατη, Πανάφθορη, Πανθαύμαστος, Παράδεισος, Παρρησία θνητών, Παστάδαν, Περιβεβλημένη, Περιστεράν, Πέτραν, Πηγάσασα ζωή,  Πλάκα θεόγραφη, Πλούτος, Ποδηγέτης, Πόκος, Πόλιν, Πρέσβειρα, Πρεσβεία θερμή, Προπύργιο, Πολυέλεος, Πολύφωτος λυχνία, Πορείο, Ποταμός αρωμάτων, Πραεία, Πραότατη, Προστάτις,  Πρέσβης πιστών, Προαναγγελόμενη, Πρόξενος ζωής, Προσφύγιο, Πύλη δωδεκάτειχη, Πύργος άσειστος, Πύρινον στύλον, Πυρίμορφη.
Ράβδος, Ραγδαία, Ρείθρον αφθαρ­σίας, Ρηιστή, Ρητή, Ρίζα του Ίεσσαί, Ροδοειδής, Ρυσίκοσμος, Ρύσιος, Ρύστις, Ρυτήριος, Ρωμαλέα, Ρωμαία.
Σεβασμία, Σεβάσμιο καύχημα, Σελήνη, Σέμνωμα, Σεραφείμ, Σκάλα, Σκέπη του κόσμου, Σκηνή, Σκήπτρον κράτιστον, Στήλη φωτει­νή,  Σοφία, Στάμνος, Στόμα μελισταγές, Στρατηλάτισσα, Στρατηγός, Στρουθίον καθαρότατον,  Σύμμαχος, Συναπτική, Συνεκτική, Συνοδεία, Συντριμμός θανάτου, Σύντροφος, Συστατική, Σώμα θείο, Σώμα θεοδόχο, Σωματώσασα θεόν, Σωρός καλών, Σώτηρα.
Ταμειούχος, Τέλεια, Τεθλιμμένη, Τείχος, Τέμενος, Τέξασα φως, Τερατουργός, Τηλαυγής, Τιμαλφεστάτη, Τιμιωτάτη, Τράπεζα, Τρισέληνος, Τρισσολαμπής, Τριτογενής, Τροπαιούχος, Τροφός, Τόκος θαυμάτων, Τροπαιούχος, Τραύμα δαιμόνων, Τρυγών, Τρυφερή, Τιμή  μόνη, Ταμείο ζωής.
Υγεία, Υμνουμένη, Υμνωδία αγγέλων, Υπακούουσα, Υπεράγαθος, Υπεραγία, Υπεραγιασμένη, Υπερδεδοξασμένη, Υπέρμαχος, Υπέρφωτος,  Υπεράμωμος, Υπερένδοξη,  Υπερευλογημένη, Υπερέχουσα εν γυναιξί, Υπερύμνητη, Υπερφέρουσα, Υπερφυής, Υπέρφωτος, Υψενή, Υψηλοτέραν, Ύψιστος, Υψικάθεδρος, Ύψωμα.
Φανώτατη,  Φίλαγνος, Φιλάνθρωπος, Φιλανθρωπότατη, Φιλεύσπλαχνος, Φίλη,  Φιλομήτωρ, Φιλτάτη, Φλογερωτέρα, Φλογοφόρος, Φρέαρ ζωής, Φρονημάδα, Φυλακτήριο, Φυσίζωος, Φωσφόρος,  Φως άδυτον, Φως ψυχής, Φωστήρας, Φωτεινή, Φωτογενής, Φωτοδόχος, Φωτοκυήτωρ,   Φωτολάμπουσα, Φωτώνυμη.
Χαιρετισμών, Χαρά των Αρχαγγέλων, Χαρά παγκόσμια, Χαρά  πάντων, Χαρίεις, Χαρίεσσα, Χάρις, Χάρισμα της Αγίας Τριάδος, Χαριτοβλύτις, Χαριτόβρυτη, Χαριτωμένη, Χαρμονή, Χαρωπός, Χερουβείμ, Χρηστή, Χιλιασμένη, Χορηγία, Χορός  χαρίτων, Χρεωλύτις, Χριστοανθής  ρίζα, Χριστοτόκος, Χριστομάννα, Χριστοτερπής, Χριστόφορη, Χρυσόμορφος, Χρυσοπαντάνασσα, Χρυσόπεπλος, Χρυσαυγή, Χωρίον Χωρίων.
Ψαλματοδόχος, Ψαλμοφιλής, Ψαλτή, Ψευδομισής, Ψήχαγνος, Ψυχαγωγός,  Ψυχαποδόχος, Ψυχωφελής.
Ωδή, Ωδίνες αλόχευτοι, Ωκεανός,  Ώρα,  Ωράισμα τερπνό, Ωραιότητα, Ωραιοτάτη, Ωριόπαις, Ωφέλιμος.              

Προσωνυμίες(μερικές από τις 6000περίπου!!!) που έδωσε στην Παναγία ο ευσεβής λαός του Θεού.

«Ιδού, εις αιώνα μακαρίζουσί Σε πάσαι αι γενεαί, Υπερευλογημένη και Κεχαριτωμένη.»

Άξιον   Εστίν - Αντιφωνήτρια   Άθως,  Αγιασώτισσα - Ακλειδιού Λέσβος,   Αγία - Αγιογαλούσαινα Άνδρος, Αγγέλων -  Αθηνιώτισσα Αθήνα, Αγιοδεκτινή - Ανάληψις – Αρβανίτισσα - Αγρελοπούσαινα Χίος, Αγισηλιώτισσα - Αύλακια - Αρβανιτών Σάμος, Αγιοσωρείτισσα Σινά,   Αγριλιώτισσα -Αγρινιώτισσα Κεφ/νία, Αγρού - Αμαλφίτών – Αμουρίου – Αντιφωνήτισσα – Αχειροποίητος - Αγία  Σκέπη  Κων/πολη,   Αε­ρική -Αθηναιώτισσα   Σιάτιστα,  Αιμιαλών Δημητσάνα,   παρά τον Αρτακηνόν κόλπον, Ακρωτηριανή - Αγκαράθου Κρήτη, Αλανιώτισσα   Σμύρνη,   Αλεθινή Σύμη, Αλινδά εξωκκλήσιον των Βυζαντινών   χρόνων,   Αρχόντισσα,  Αλινιώτισσα   Λευκωσία, Αμαρτωλών   Σωτηρία    Αγία   Λαύρα   Καλαβρύτων,  Αμόλυντος  Σίφνος,   Αμπελοκήπισσα   Λοιδωρίκι, Αμπελακιώτισσα Αρκαδία,  Αναφωνήτρια   Ζάκυνθος,   Άνθος   το   Αμάραντον   Καστελλόριζο,   Αντιβουνιώτισσα  Κέρκυρα,   Ανωμερίτισσα Μακεδονία,   Απουτίγιε   Απούϊ Παλαιστίνη,   Αρμάδας   Σπέτσες,   Αρείας  -  Αρεοβίνδου Πελοπόννησος, Αριστεροκρατούσα,  Αράπισσα   Τρίγλια,   Αρμενοκρατούσα Σέρρες, Αρχαγγελιώτισσα Ξάνθη, Αρωμάτων - Ή εν Ασγορίω Κυνουρία, Ασένης - Ασπραγγέλου - Ασπροβουνιώτισσα Αφέντρικα - Αφροδίτισσα – Αχερά – Αράκου - Αψιδιώτισσα - Αψιούς - Αγία Νάπα – Άρσους – Αρτάκης- Αγγελόκτιστος – Αγάπη – Αμαπγού - Ασπροπαναγιά – Ασπροποτάμου – Αιματούσα - Ασπροφορούσα - Αιρκώτισσα  -  Αιτωλικού -  Ακάθιστος – Αμηρού   Κύπρος, Αλεύρου Μύκονος, Αργοκοιλιώτισσα – Ακαδημιώτισσα - Απειραθίτισσα Νάξος,   Αγορίτσα  Βόλος, Αχιβάδενα, Αρδευούσα Αλβανία.
Βηθλεεμίτισσα  Ιεροσόλυμα,  Βηματάρισσα - Βρεφοκρατούσα Άθως, Βαγγελίστρα Μύκονος, Βαλουκλιώτισσα - Βουναρκώτισσα  Κύπρος, Βαραγγιώτισα - Βεβαία Έλπίς – Βλαχερνών   Κων/πολη, Βαρδιανιώτισσα - Βορειάτισσα Κεφ/νία, Βαρκού Ιθάκη, Βαρνακώβα Δωρίδα, Βασίλισσα Ουρανού και γης Πόρος, Βατοπεδιανή - Βάτος Γαλάζιο, Βατούσαινα Ψαρά, Βελανιδιά - Βουλκάνου Μεσσηνία, Βέργη - Βουργάρα Άνδρος,  Βιγλιώτισσα – Βιδιανή – Βιργιωμένη -  Βεργοπουλιανή Κρήτη, Βλαχερνίτισσα - Βλασαρού  Αθήνα, Βλαχερωνίτισσα Κυδωνία, Βλαχαίρενα Κέρκυρα, Βλαχιόρινα Άρτα, Βορεινή Πεδουλάς, Βορνιώτισσα - Βλέπουσα - Βούλιστα Τήνος, Βουναριώτισσα Σύμη, Βουνάσσα Ήπειρος, Βουνιώτισσα - Βουργαρελίου Ληξούρι, Βουτσάς - Βελλάς Ιωάννινα,  Βράχου πλησίον Νεμέας, Βρεφοκομούσα—Βρησάνης Άνδρος, Βροντιανή Σάμος, Βροντοχίου Μύστρας, Βρύσεως—Βυζαντινή   Σίφνος,   Βυτουμά   Μετέωρα, Κρεμαστή  Ηλεία,  Βοηθούσα, Βουρλιώτισσα, Βουλανιώτισσα, Βροχής - Βουνού Ρουμανία, Βλαδιμήρσκαγια Ρωσία.
Γερόντισσα - Γλυκοφιλούσα -  Γαλακτοτροφούσα – Γιαννακοπούλου - Γοργουπήκοος Άθως, Γηροκομίτισσα Πάτρα, Γαλακτινή - Γιαλούσα - Γλωσσά – Γαλατούσα – Γλυκιώτισσα -  Γαλαταρκιώτισσα Κύπρος, Γάλακτος Βηθλεέμ, Γάλλου Άνδρος, Γαρδελάκη Ιθάκη, Γενάθ Ιβηρία, Γερανού - Γραβάς Πάτμος, Γηρομερίου Θεσ­πρωτία, Γιά­τρισσα Ταΰγετος, Γιορμουτσάνισσα Λαμπεία, Γλαστριανή - Γρηά Παναγιά Μύκονος, Γαλατινή Κάλυμνος, Γκεχριονιώτιασα Ληξούρι, Γκιζιλκιζιώτισσα Σώκια, Γκιορμιώτισσα - Γριλιώτισσα Κεφ/νία, Γλυκειά Χίος, Γλυκογαλούσα Ρόδος, Γλυφαδιώτισσα Σάμος, Γοργόνα Λέσβος, Γωνιά - Γουβερνιώτισσα  - Γουνιώτισσα - Γαλήνη  Κρήτη, Γρηγορούσα - Γουδή Αθήνα, Γουμεράς Τραπεζούντα, Γκούρας Τρίκαλα, Γουρλομμάτα Λέρος, Γριλά  Ψαρά, Γρηγορίτσα Κύζικος, Γυψένη Ρίδος, Γιάτρισσα Λου­τράκι.
Δαμάστας Φθιώτιδα, Δακρυρροούσα – Δαυίδ – Δεκαπεντούσα – Δεμιρλή  — Δεμίρ Καπίεν Σινά, Δένδρον Ρουμανία, Δεομένη - Δεξιά Θεσ/νίκη, Δερματά Ζάκυνθος, Δέσποινα Ικαρία, Δευτέρου —Δημακέλων -  Διακόνισσα  Κων/πολη, Δημοκράνια Θράκη, Δημοσιάνα Κέρκυρα, Διασώζουσα Πάτμος, Διενή Ρόδος, Διότισσα -  Δρεπανιώτισσα  Κεφ/νία, Δουπιανή Μετέωρα, Δοχειάρισσα Άθως, Διμιοβίτισσα Μεσσηνία, Δυοχούσαινα Ψαρά.
Εγγυήτρια Σινά, Έγκλειστριανή - η εν Έγκρικαπίω Κύπρος, Εικονίστρια Σκιάθος, Εικοσιφοίνισσα Παγγαίο, Εισοδιώτισσα Παγγαίο, Έκατοπυλιανή Πάρος, Έλαία Σύμη, Έλαιοβρύτις - Έλατος - Ελεή­μων – Έπακούουσα - Εσφαγμένη - Έφορος του Αγίου Όρους - ο του Ευγενίου - ο της ευεργέτιδος - η παιδεύουσα τον Έκκλησιάρχη  Άθως, Ευαγγελίστρια Τήνος, Έλεημονήτρια – Ελέους –Έλεγμών - Έλευθερούσα Πάτμος, Έλιγμότισσα – Ευρετή - Έρυθιανή Χίος,  Έλευθερώτρια - Ελεούσα Κοκκιναράς, Έλπίς Κων/πολη, 'Έλωνας Αρκαδίας, Εμπορείου Κάσσος, Έξακουστή Κρήτη, Εξαπτέρου Θράκη, Εξοχική Νίσυρος, Επίσκεψις Νίσυρος, Έπανωχωριανή - Επί Σοι χαίρει Αμοργός, Επισκοπιανή, Επανωκαστρίτισσα, Ευώδες άνθος – Ελεούσα(Βίλνα)  Ρωσία.
Ζερμπίτσης  Λακωνίας,  Ζαλακιώτισσα - Ζωοπηγή Κύπρος, Ζερών - Ζεριχιώτισσα - Ζινδγιγλή Σύμη, Ζυλή – Ζώνη - Ζωοδόχος Πηγή Ήπειρος.
Ήλιόκαλος Σαλαμίνα - Κύπρος.
Θαλασσινή  Άνδρος, Θαλασσίστρα Μήλος, Θαλασσομάχισσα Θεμάτων - Θεματισσιάνα Κεφ/νία,  Θεοφάνα Κέα, Θημιανή  Κρήτη,  Θεοσκέπαστη Κύπρος και Άνδρος, Θεοτοκά Αμοργός, Θεραπειώτισσα  Κων/πολη, Θερμιανή - Θρηνωδούσσα Νίσυρος, Θρυλιδιώτισσα Λευκωσία.
Ιαματική –Ιβήρων Κύπρος, Ιεροσολυμίτισσα Ιερουσαλήμ, Ιεσσαί Σάμος, Ικεσία των χαμένων Ρωσία.
Καθαρωτάτη Καρδιά- Καγιαμπασίου - Καγιά Προύσα, Καθαρών   Ιθάκη, Καθολική - Και­σαριανή   Ρόδος, Καμπάδενα Λέσβος,  Κότσικα - Κακοπερατιανή - Καλαθή – Καλυβιανή - Καληαρμένισσα Σάμος, Καλογηριανή Τρίκαλα,   Κα­λάμου Ξάνθη, Καμαριώτισσα - Καμπαναριώτισσα - Καμπιόνη - Καμένη Χάλκη, Καμπιώτισσα Σύμη, Κανάλα Κύθνος, Καλαμιώτισσα Ανάφη, Καρδιανή Τήνος,   Κυρά των Αγγέλων - Κουμαρού Μύκονος,  Κερνίτσης Αρκαδίας, Κρητικιά Μονεμβασία, Κατσικάδα Κυπαρισσία,   Κανδήλη  Κύνθος,   Κανίστρα - Κονίστρα - Καντάρας Σκιάθος,  Κάπραινα - Καρβίτζιν - Καρακονησαία Χαιρώνεια,   Καρδιοφορίτισσα Γανόχωρα, Καρυονίτισσα   Ρόδος, Κασσιώπη Κέρκυρα, Καρύπη -   Κασσιόπεια – Καστανόλογγον - Κάστρου -   Καστριώτισσα – Κασταλλιώτισσα - Καστελλόριζον, Καστριανή - Κατακεκρυμμένη-  Κατακλησσεώτισσα -  Καταλωνική Μήλος, Καταστάρα -Καταφυγή Ζάκυνθος,  Κατεβατή Κως, Κατωπυλιανή -    Καφατιανή - Καψοδερματούσα Α­μοργός,   Κανταριώτισσα - Καπεταγιώτισσα - Κεραυλίδενα – Κελλίου – Κερκού – Κεφαλληνού -    Κεφαλαριώτισσα - Κεχαριτωμένη – Κεχρινιώτισσα - Καλορρίττισσα - Καμαριανή - Κορκοδιλιά - Κοσκινιστή Χίος,   Κίρτονος - Κισσεώτισσα - Κιτιού – Κλαυθμώνος - Κλεισούρας ή Κλεισουργίων - Κλειστών Ακράγας και Φυλή, Κοιμητηρίων – Κόκκινη – Κολοκυθιώτισσα - Κηπουριώτισσα - Κουμάνας Κάμπου – Καμουχαρέας – Κλωτά - Καγακαρκάς Πάτμος,   Κορονιώτεσσα – Κορφιάτισσα – Κορφυνή - Καλαβρέζα Κεφ/νιά,    Κοσμοσώτηρα Θράκη, Κοσσινάσσης Καβά­λα, Κουβερνιώτισσα - Κουβουκλιώτισσα – Κουδούρη – Κουκουζέλισσα – Κούλουρη - Κρουσταλλένια - Κρύπτη - Κρυφή – Καλυβιανή – Κιρμονζί - Καρδιώτισα – Κεροπολίτισσα - Καταφυγή Κρήτη, Κουμαριώτισσα Νεοχώρι, Κουμνίου – Κτιστή – Κύκκου – Κυνοσάργους - Κρομμυδιώτισσα - Κυρία των Αγγέ­λων – Κιβωτός - Καστελλιώτισσα Κύπρος,  Κούμουλον - Κουράτορος – Κουρίου - Κουρσουνιώτισσα – Κουσουλιώτισσα – Κουρταλή -  Κουτούλια – Κοφινού – Κουφή – Κοχλίου – Κρίνα -  Κατασύρτης Άνδρος, Κρεμαστή Πύργος και Ρόδος,    Κυπαρισιώτισσα, Κτιτόρισσα   Άθως, Κύρου Κων/πολη, Καζάν Ρωσίας.
Λακκοσκητιώτισα Άθως, Λαγουδιανή Θεσ/νίκη, Λαμπηδών Πήλιο,  Λαμποβίτη Κέρκυρα, Λαμπρινούσα —Λατομίτισσα—Λαύρα—Λαυρέτου - Λειβαδώτισσα – Λέμβων - Λέτσωνα  Χίος,   Λάχνη Πάτμος, Λεμονήτισσα   Σύμη, Λέφαινα   - Λευκουσιάς - Λήμνου Ικαρία, Λεμονήτρα Τήνος, Λιμνιά - Λαουτσάνισσα Εύβοια, Λιβαδιώτισσα – Λουβαρά -     Λιμενιώτισσα  Κύπρος, Λιμνιώτισσα  Μύκονος, Λοβός Κων/πολη, Λίμνης Λέρος,   Λιόσα  Ζάκυν­θος,   Λουβιάριτσα   Ρόδος,   Λινοβρόχια Ιθάκη, Λογγοβάρδα - Λούμα - Λύδδης - Λυπημένη - Λυκοδήμου Πάρος,   Λυμπιανή Σκύρος, Λουλουδιανή Ήράκλειο,   Λουτριώτισσα - Λαμιώτισσα Κεφ/νία, Λωλο—Παναγιά Άνδρος, Λεπαβίνσκαγια Κροατία.
Μαλεβή Αρκαδίας, Μυροβλύτισσα Άθως, Μεγαλοσπηλιώτισσα Καλάβρυτα,   Μολυβδοσκεπάστου  Κόνιτσα, Μυρτιδιώτισσα Κήθυρα, Μυρσινιώτισσα Λέσβος, Μαγαζιώτισσα - Μούτσαινα Χίος, Μαγγάνα Κεφ/νία, Μαγδαλινή— Μαδύτου—Μακαριώτισσα—Μακεδονίτισσα Σκόπελος, Μακρυνή Σάμος, Μακρυμάλλη Εύβοια, Μεγαλόχαρη - Μαλαματένια – Μανδαλάκη - Μανδαλούσα Τήνος,  Μαραθούντα Σύμη, Μαρμαριώτισσα -  Μαρινακίου – Μαρούλη – Μαρδακίου – Μαρτύρων - Μαστών -  Ματαριέ Χαλάνδρι, Μαύρη Λέρος, Μαυρογιάννη   Ικαρία,   Μαυρομωλίτισσα — Μαχαιρώτισσα—Μαχαιρά — Μεγάλη— Μεγαλογένους - Μαυρομάτα  Σώκια,  Μακρινίτισσα – Μεγαλομμάτα Πήλιο, Μελαθρότισσα  Άνδρος,   Μελαχροινή  Μάδυτος,   Μέλισσες -  Μερδιώτισσα - Μεσίτρια Χριστιανών - Μάννα των παίδων Κύπρος,  Μερτιώτισσα Ήλιούπολις Α­θηνών, Μεσοπόντισσα Μετεώρα, Μήλι—Μητροπολίτου – Μοργονήσι - Μαυροκεφάλου —Μοναστηρακίου—  Μεσσαμπελίτισσα – Μανωλίτισσα - Μικρά—Μιασηνών - Μισοσπορίτισσα Κρήτη, Μηχανιώνας Θεσ/νίκη, Μισοχωριανή Σκύρος, Μούσενα – Μουχλιώτισσα - Μεγάλη   Παναγία Μύκονος, Μουσταπίδαινα Αττική, Μπαλουκλιώτισσα - Μπαλίνου Κων/πολη, Μπόσκου - Μυρολαιότισσα Σαλαμίνα, Μυρτενή Ρόδος, Μελάτων Άρτα, Μαυρώτισσα Καστοριά, Μαρμαριώτισσα, Μοσχοβίτισσα.
Ναυπακτιώτισσα Ναύπακτος, Νευροκοπιώτισσα, Νικηφόρου, Νάπα - Ναυπλιώτισσα Ρόδος, Νέαν Θεσ/νίκη, Νιαμονίτισσα Χίος, Νερατζιώτισσα Αμαρούσιο, Νεοφανείσα Σαλαμίνα, Νεροφορούσα Κύπρος, Νεροχιονίτισσα - εν τω Νεωρίω -  Νικητιάτου -  Νίκης— Νικηφόρου—Νικοποιός - Νέα Μονή Κρήτη, Νοτική Άνδρος, Ντόλιαννη Καστοριά, Ντολορόζα Ζάκυνθος, Ντουβαριώτισσα Σμύρνη.
Ξενιά Αλμυρός, Ξένων, Ξισώτισσα, Ξιδού, Ξαρφανιώτισσα, Ξηροπηγαδιώτισα, Ξηροκαμπίτισσα.
Οδηγήτρια Ήράκλειο - Μυστράς, Οικοκυρά, Οικονόμισσα, Οι­κονόμου, Ολυμπιώτισσα, Ομπλού Πελοπόνησσος, Ορφανή, Ουρανών, Ουρβικίου, Οφιδιώτισσα.
Παραμυθία - Πορταίτισσα Άθως, Παμακάριστος Κων/πολη, Παζαργιώτισσα, Πάθους, Παλαιοκάστρου, Παλατιανή, Παλαιόχτιστη - Περλιγγού Κεφ/νιά, Παληανή – Πολίτισσα - Πισωτοιχιώτισσα Κρήτη, Παλαιοκαστρίτισσα - Πλατυτέρα Κερκύρας, Παλιοκαστρινή - Παραπορτιανή Μύκονος, Παλιουρής, ΙΙαλίνου, Παληοπαναγιά, Παλουργώτισσα, Παναγούλα, Παναγιούδα, Πετριανή Λέσβος, Παμ­μακάριστος, Πλατανιώτισσα Καλάβρυτα, Παναγιάριος, Περίβλεπτος - Παντάνασσα Μυστράς, Πανάχραντος, Πελαγονήτισσα Σκόπια, Προυσιώτισσα  Ευρυτανία, Πυργιανή Μύκονος, Πυροβοληθείσα, Πυργιώτισσα Αθήνα, ΙΙρούσα Αχαΐα, Πυλαίισσα  Καλαμάτα, Πορτοκαλεούσσα Άργος, Παναγία του Καλέ Ιεράπετρα, Παναγία Ψηλή Κάλυμνος, Παναγία των Χαλκέων Θεσ/νίκη, Παναγία του Έβρου, Παναγία Γουμένισσα Κιλκίς, Παναγία  του Ακαθίστου  Άθως, Παναγία με τα βέλη  Ρωσία.
Ρόδον το Αμάραντον Πειραιά και Μύκονος, Ραιδιώτισσα Ιωάννινα, Ροβελίστα  Άρτα, Ραχοπήδη, Ραγίου, Ραϊθού, Ροδινή, Ροιδίτισσα, Ρευματοκράτειρα, Ρόμβη, Ροχονιάτη.
Σπηλιανή - Σαραντοσκαλιώτισσα Σάμου, Σαμακιώτισσα,  Σάριζα, Σεϊδανάγια, Σεντουκιώτισσα, Σερβουνιώτισσα, Σεπετιώτισσα - Σουδιώτισσα Ηλεία, Σηλυβριανή, Σπανιώτισσα Σιάτιστα, Σιδηρόπετρα, Σπιλιώτισσα Σκύρος, Σισανίου, Σώζουσα Πάτμου, Σκαλωτή, Σκουλουδού Μύκονος, Σκορδυλιανή Κρήτη, Σκαφιδιώτισσα, Σκηνιώτισσα Κίσσαμος.
Τριχερούσα Άθως, Ταξιδιάρα, Ταξιαρχών, Τοπλού Κρήτης, Τορτώσης, Τουρλιανή, Τελωναριά - Τουρλωτή Μύκονος, Τρουλωτή Λέσβος, Τουρλομάτα Λέρος, Τρανή, Τραχιάδα, Τρωχωνίτισσα – Τροοδότισσα  Κύπρου, Τρεμιθιώτισσα, Τρίκκερη, Τριμάρτυρος Ήράκλειο - Μύκονος - Σκύρος, Τρέμπελη, Τρικοσυκιώτισσα, Τροοδίτισσα ή Αφροδίτισσα Κύπρος, Τρυπητή Αίγιο, Του Αγάθωνα  Φθιώτιδα, Της Κόρωνας - Της Σπηλιάς Καρδίτσα, Της Σκριπούς Ορχομενού Βοιωτίας, Της Σιάτιστας Κοζάνη, Της Τήνου,  Της Τατάρνης Ευρυτανία, Της Ράβου, Της Τρυφερότητος – Του Πέρα Αλβανία, Της Τσεστόχοβας Πολωνία, Του Αιγαίου, Του Χαίρε, Του Χάρου Λειψώ Δωδ/νησα, Των Λιθινών.
Υπαπαντή Καλαμάτας, Υγείας, Υπακοή, Υπέρμαχος, Υπογειώτισσα, Υποστροφή, Υψηλή.
Φανερωμένη Σαλαμίνα—Αίγιο—Αρτάκη - Λευκάδα - Λέσβος, Φαλάνδρας, Φαναράκια, Φαναριώτισσα - Φιλότισσα Νάξος, Φοβέρα Προστασία Άθως, Φανερουλιώτισσα, Φρόκαλα Σκύρος, Φαρμάκου, Φουρτούνα Σκύρος, Φάρος, Φειδού Μαρκόπουλο Κεφ/νία, Φαρμακολύτρια, Φιδοποταμιανή, Φιλέρημος Ρόδος, Φραγγαβίλλα Αμαλιάδα.
Χρυσοσπηλιώτισσα Καλάβρυτα - Αθήνα, Χιλιαρμενίτισσα – Χρυσοσκαλίστρια – Χωστή  Κρήτη, Χρυσαλιθική, Xρυσαυγιώτισσα, Χρυσαφίτισσα Μονεμβασία, Χελιδονού, Χρυσοβίτζα, Χρυσιώτισσα, Χρυσοβουνώτισσα, Χρυσοδαφνιώτισσα, Χρυσογιαλιώτισσα, Χρυσοελεούσα, Χρυσοθείστρια, Χρυσοκάβα, Χρυσοκαμαριώτισσα, Χρυσοκαστριώτισσα, Χρυσοκεφάλου Πόντου, Χρυσοκελαργιά Κορώνη, Χρυσοκονουσιώτισσα, Χρυσοκουβουκλιώτισσα, Χρυσοκουλλουριώτισσα, Χρυσολάκωνα, Χρυσολλογιάτισσα, Χρυσομαλλούσα Λέσβος,  Χρυσολεόντισσα Αίγινα, Χρυσονεγκωμίτισσα, Χρυσοπαντάνασσα, Χρυσοπηγή Σκύρος, Χρυσοπατερίνισσα, Χρυσοραγιώτισσα -Χρυσοπολίτισσα Κύπρος, Χρυσοποδαρίτισσα, Χοζοβιώτισσα Αμοργός.
Ψυχοσώστρα   Πάνορμο   Θεσσαλονίκης   και Σερβίας.
Ωραία Κηπουρός κ. ά

Δεν υπάρχουν σχόλια: