ἄς φτιάξομε μικρὰν καρφίτσαν μὲ τὴν Ἐλληνικὴν Σημαία καὶ μονίμως ἄς τὴν ἔχομε εἰς τὸ πέτο ἤ εἰς τὸ μπλουζάκι μαςἈγαπητὸν Ἐκπαιδευτήριον,

ὀνομάζομαι Δεποτάκης Δημήτριος τῆς Δαμητρὸς, Ἔλλην ὄχι μόνον εἰς τὴν καταγωγὴν, ἀλλὰ καὶ μέσα εὶς τὰ βάθη τοῦ μυαλοῦ καὶ τὰ ἀπέραντα λιμάνια τῆς Ψυχῆς μου !!!
Δὲν μὲ τρόμαξαν οἱ ἀπειλὲς τῶν ἐχθρῶν μου, ἀλλὰ ἡ παραφροσύνη τῶν Φίλων μὲ ὁδήγησε εἰς τὴν ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ αὐτὸν τὸν χῶρον !!! Συνεχίζοντας τὴν ἐγκεφαλικὴν μου μάχην μὲ τὴν......
ἰσοπέδωσιν τῆς Πατρῶας μου Γνώσεως, σὲ παρακολουθῶ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς γεννήσεὼς σου ἐδῶ σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο καὶ ὀφείλω νὰ εἴπω πὼς ζηλευτὴ σελίδα εἶσαι !!! Ἐπέτρεψὲ μου νὰ ὁμιλῶ εἰς τὸν ἑνικὸν καὶ νὰ κάνω μίαν παρατήρησιν…μοῦ ἀρέσουν οἱ ἀναρτήσεις σου καὶ τὰ σχολιάζοντα θέματά σου, ἀλλὰ ἔτσι δὲν σώζεται ἡ Γνῶσις, ἡ Γλῶσσα, ἡ νοητικὴ τῶν Ἑλλήνων πορεία !!! Ὁδηγούμεθα ὁλοταχῶς καὶ δυστυχῶς ἀμαχητὶ εἰς τὸν Ὄλεθρον !!! Ἴσως εἴμεθα ἡ τελευταία γεννιὰ…αὐτὴ ποὺ τὴν γράφει ἤδη ἡ Ἱστορία, ὡς τὴν γεννιὰ ποὺ χάνει ἀμαχητὶ τὴν Πατρίδα!!!
Δὲν ἔχω ὅπλα καὶ χρήματα γιὰ νὰ νικήσω, ἐὰν ἀγωνισθῶ, τοὺς προπάντων ἐντὸς ἐχθροὺς μας, ἔχω ὅμως ἀκόμη τὴν παιδείαν καὶ τὸ μυαλὸ νὰ ἀντιδράσω καὶ νὰ λειτουργήσω καταστροφικὰ γι’ αὐτοὺς, χρησιμοποιῶντας τὸ μέγιστον ὅπλον μου ….
Τὴν Γλῶσσα !!! Ὁμιλῶντας καὶ γράφοντας Ἑλληνικά, ἔστῳ καὶ μὲ λάθη !!!
Πείθοντας τοὺς γύρω μας νὰ κάνουν τὸ ἴδιον !!! Ἄς ὀργανώσετε μέσῳ τῆς σελίδος αὐτῆς καὶ ἄλλων, συναντήσεις !!! Νὰ γνωρισθοῦμε μεταξὺ μας εἶναι ἀναγκαῖον !!! Ὅπως οἱ Χριστιανοὶ φοροῦν εἰς τὸ στῆθος παναγίτσα ὅταν πηγαίνουν εἰς ἑορτάζοντα ναόν ,σὲ πανήγυριν, ἔτσι καὶ οἱ ὁμιλοῦντες καὶ γράφοντες τὴν Ἐλληνικὴν Γλῶσσα, ἄς φτιάξομε μικρὰν καρφίτσαν μὲ τὴν Ἐλληνικὴν Σημαία καὶ μονίμως ἄς τὴν ἔχομε εἰς τὸ πέτο ἤ εἰς τὸ μπλουζάκι μας. Πολὺ σύντομα θὰ ἀναγνωρίζομε εἰς τὸν δρόμον καὶ εἰς τὸ τράμ καὶ εἰς τὰς πλατείας καὶ εἰς τὰ καφέ, ὅλους ὅσους εἶναι μαζὶ μας !!! Τότε ὅπλον Φονικὸν θὰ εἴμεθα γιὰ τὸν ἐχθρὸν !!!
Φωνὴν Ἑλληνίδαν Μεγάλην εἰς τὴν ὑπὸ κατοχὴν Πατρίδα μας ἄς κραυγάσομεν !!! Δὲν θὰ εἴμεθα μόνοι. Θὰ κυττᾶμε γύρω μας καὶ κάθε ἡμέρα καὶ περισσότεροι….τὸ πρῶτον βῆμα θὰ ἔχῃ γίνῃ…
Μέσα σὲ λίγον χρόνον ἡ Ἑλλάδα θὰ φορᾶ εἰς τὸ Στῆθος τὸ Σῆμα της. Πιὸ δυνατοὶ καὶ ἀτρόμητοι θὰ γίνομε, βλέποντὰς το παντοῦ !!!
Ἡ Γνῶσις εἶναι Δύναμις !!! Ἄς γίνῃ κάθε σπίτι γυμνάσιον αὐτῆς…
Ἕνας ἄν ξέρῃ, χίλιοι μαθαίνουν…
Ἕνα νὰ γνωρίζω, ἄς τὸ μάθουν καὶ ἄλλοι…
Τὶ κι’ ἄν δὲν εἴμεθα καθηγηταί !
Ἄς διδάξομε ὅ,τι γνωρίζομε, σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν γνωρίζουν !
Θὰ ἔχομε κάνει τὸ σημαντικότερον βῆμα…
Θὰ ἔχομε κάνει κάτι !!!
Τὸ ἐπόμενον βῆμα !!!
Αὐτὸ ἄς γράψῃ ἡ Ἱστορία λοιπὸν καὶ ὄχι τὴν ἄνευ ὅρων παράδοσὶν μας …..

Ἄς κάνομε αὐτὸ τὸ μικρὸν βῆμα…
Ἄς γίνῃ ἡ φλόγα Πυρκαϊά !!!!

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην.

Δεν υπάρχουν σχόλια: